Babygroep 0 tot 2 jaar

De babygroep, is een groep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar. De inrichting en het aanbod van de activiteiten is toegespitst op deze leeftijden. Ieder moment van de dag wordt er voor gezorgd dat er tenminste één vaste pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is. Ieder kind heeft zijn eigen ritme qua voeding. In overleg met de volgleidster kunt u afstemmen wat de mogelijkheden zijn.

Kenmerken voor onze babygroep zijn, ontwikkelingsgericht, babygebaren, volgleidster, buiten spelen, zintuigen prikkelen.

Onze voordelen

Kinderopvang Hengelo heeft zowel horizontale als verticale groepen. Vanwege de indeling van de leeftijden, kan er op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau, een activiteit en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijden in een horizontale groep, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen. Binnen de verticale groepen worden ook op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau activiteiten aangeboden. Doordat wij zowel horizontale als verticale groepen aanbieden, hebben ouders een ruime keuze van groepsindeling.
Kinderopvang Hengelo is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.

Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder.

Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa, schrijft de pedagogisch medewerkster dagelijks de belevenissen en eventuele ontwikkelingen in een zogeheten overdrachtsschriftje. Doorgaans gebeurt dit voor de allerkleinsten, maar kan in overleg met de volgleidster geschreven blijven worden, wanneer het kind naar een andere groep gaat.

Wij hebben de ervaring met ouders dat het ook plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Wij vinden het ook leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind.

Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; naar de speeltuin, de markt of de eendjes wandelen. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Op het inschrijfformulier of tijdens een intakegesprek maakt u als ouder kenbaar of uw kind mee mag met een uitstapje.
Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt het leidster kind-ratio uit de CAO Kinderopvang aangehouden. De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kinderopvang Hengelo op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s.

Bij Kinderopvang Hengelo zijn naast het diploma, ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.
Bij ziekte of verlof wordt de vaste pedagogisch medewerker, vervangen door een vaste invalkracht. Zo blijft de continuïteit voor de kinderen en u als ouder gewaarborgd.

Kinderopvang Hengelo vindt het belangrijk dat kinderen zich op ieder niveau kan ontwikkelen. Binnen onze groep is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er staat een box, waardoor kinderen overzicht hebben over de groep. Ze kunnen zich hierin op een veilige manier oriënteren binnen de groep.

Onder de box is een lege ruimte waar de kinderen kunnen spelen. Tevens kunnen de kinderen zich terugtrekken om (samen met de pedagogisch medewerkster) een boekje te lezen. De pedagogisch medewerksters zorgen ervoor dat er klimmateriaal (zacht) dagelijks op de groep wordt neergelegd. Hierdoor krijgen de kinderen spelenderwijs de ruimte om zich op motorisch gebied te ontwikkelen. Er ligt een extra dikke mat, zodat kinderen die leren kruipen, zich niet bezeren.

De tafel is voorzien van verkleinstoelen en daarvoor bestemde verkleinkussens. Kinderen kunnen, wanneer zij er aan toe zijn, samen aan tafel zitten. De groep beschikt tevens over wipstoelen. Deze wipstoelen zijn verhoogd, zodat de kinderen, op een veilige manier zich kunnen oriënteren binnen de groep. De slaapruimte is ingericht met bedden, een babyfoon met camera- en muziekfunctie.

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Met Uk & Puk werken wij aan de hand van een thema, dat iedere keer zes weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.Deze thema’s en activiteiten worden in het bestaande dagritme geïntegreerd.

De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk leert baby’s op deze manier nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Hierdoor kan Uk & Puk een stevige basis leggen voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.  

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]